stone yellow porcelain round – 13 1/4 X 13 1/4 X 3