smokey turquoise stoneware oval – 9 1/4 X 7 1/2 X 1 7/8