smokey turquoise stoneware oval – 10 1/8 X 8 1/4 X 2 3/4