smokey turquoise porcelain round – 4 1/8 X 4 1/8 X 2 3/4