smokey turquoise porcelain round – 13 1/2 X 13 1/2 X 4